vissza
2000. N a g y s z e p t i m

Szemethy Imre:
N a g y s z e p t i m
vagyis a műfajváltság túszgyökerei
/ h á t t é r k u t a t á s /A triszekcionárius világmérlet gyakran produkál sűltporosz nehezékű kisérleti mutatványt, mitől még a vektóriapallér is talpával dicséri a napot.
N é m e t h G é z a alkotómódszerében épp fordított irányultsággal találkozunk, midőn a tekéző lángelme lamino-faktorát észleljűk, hisz legújabb festményciklusában a mélytudat óceánárkaiból folyvást tűremlő tektonikus arcvidék helyreplanizált vonásai a Teremtés bordafaragás előtti állapotát jelzik.
/S t á c i ó k/
Ismeretterjengésen nevelkedett szemléletűnk e kubiko-genezis mögött a passzázskultúra észlelőbimbóit gyanítja, másfelől - altamérai modifikációtól hajtva - kérdi: nyugton kerengtető pipaszár-e a morfogenetikus mező pásztorcöveke, vagy a kiszámláltság sóhajával rezgő hajnali agykáprázat?
Ellenvető természeténél fogva N é m e t h G é z a hajlik az egyetemes változás és a behatárolt idő közti feszűltség vezuvián nyomatékkal való bemutatására, íly eredményű stílformájának tágított mércéje az eltagadott békepontokra termetkövezéssel válaszolgató nano-lingvisztika, piktúrájának uralkodó textúrája jelennapig érvényes végső fokon egy Mandelbrot-halmazra rímelÁ´ fantazmai szövedék (tompult szegély? álomtöredék), melyben az ?in urbe" lappangó figurás dikció a korszakfogalomnak keresztbe tévő nemlineáris fűggvény pozitív behelyettesítésének következménye, népiesen mondva a háznyugvást riasztó kisplanéta végrűl való ugrasztása.
Bizományi túlságtól vezéreltetve e négy kézzel habart bútorozatlan csomagtér szín- és formaalakzataiból akár a monometria csökkent dimenzióját is érzékelhetjűk, melyben a tetszőleg növelt kromatikus bála pompatakarékon nyugvó jövedékéből lélekre gerjedt épűletanyagra tippelni már lendkeréksűrgés, legyen az bár a gólemre eskűdött kemencegazda gyurmapiszmelő rémtornájának terméke, vagy a delelőjére hágó magfizikum hőpontokból konstruált jánuszveleje.
Bővített képtereinek logikai felosztásában a többszöri vonatkozásokra épűlő kűlön-stabilizált felharmónia érvényesűl, hol rejtvényes szubsztanciáktól környékezve mintegy a neki-dúsult fellegi prepotencia fókuszában kapjuk a spontán zavargó alakzat/személy lenyomatát.
Dialektizált portréinál a helyzetfikció lényege a plútói közeg iramforgása / konvekciója /, ez magyarázza abbéli szándékát, hogy a telepűlésgimnasztika zárt eszméire válaszul a műveiben mindig is fellelhetÁ´, hírnagyzástól és divatklímától mentes rekontrai elemeket hangsúlyozza .
A futvatermők idommegörzőjéből vászonra citált közeli barátainak - csakúgy, mint beáramló félpármagunknak - kuriális idegeit oly tárgyon edzi, mely a heteronómia kátéja szerint felnövelt esztelen korpuszkulák összebékítéséből származik, így festői világát elemző zárthelyi kultuszcsörténk lényege, hogy altrum-tantum megfigyelt jellemrajzai nyugalmi potenciáljának elkönyvelése után a látóterűnkben továbbra is versengő tökélyvariánsokat döntetlenre adjuk.
Szemethy Imre
vissza